Ushqim I koncentruar për lopë Qumështore 16% proteina

Ushqimi I koncentruar për lopë qumështore siguron shëndet të mirë dhe kondicion të kafshëve, prodhimtari normale të qumështit për periudhën normale prej rreth 30 ditësh, në sasi maksimale të qumështit, përbërje kimike optimale si dhe sjelljen në jetë të viçave të shëndetshëm dhe vital çdo vit.

Në formë të bluar: 20 & 40 kg
Në formë të peletuar: 20 kg & 40 kg