Misër i bluar

PërdMisri i bluar përdoret kryesisht për ushqim të kafshëve si pjesë përbërëse e ushqimit të koncentruarapo si ushqim i veçantë. Përmbajtja e tij mesararisht është: 14% ujë, 69.5% karbohidrate, 10% proteina, 4.8% vajëra si dhe 1.4% minerale. Ka vlerë të lartë energjetike 1.33 Nj.U. Tretshmëria e lëndëve organike është rreth 90%. Përmbajtja e lagështisë varet nga kushtet klimatike gjatë vitit si dhe nga kushtet e tharjes e po ashtu edhe të magazinimit. Lagështia optimale duhet të jetë 14%. oret

40 kg