Misër kokërr

Përdoret kryesisht për ushqimin e kafshëve, si pjesë përbërëse e ushqimit të koncentruar apo si ushqim I veçantë. Përmbajtja e lagështisë në misër varet nga kushtet klimatike gjatë vitit si dhe nga kushtet e tharjes dhe magazinimit. Lagështia në misër duhet të reduktohet në 14%.

20, 40 & 50 kg